Loading...

ฝ่ายอำนวยการ


นายดิเรก
เนคมานุรักษ์

ผู้จัดการ


นางสาวภัทรวรรณ
สาตาชนม์

รองผู้จัดการ


นางสาวชไมพร
ราชวงษา

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวนุชอรญา
ศาสตร์ประเสริฐ

เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวภัสสร
สวนจันทร์

เจ้าหน้าที่พัสดุ


นางสาวนิตยา
เอี่ยมสอาด

แม่บ้าน


นายคงศักดิ์
สวนเพ็ชร

พนักงานบริการ


นายกฤษฎา
ทองวิไล

พนักงานบริการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล


นายเอกบุตร
พรหมเมศวร์

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล


นางสาววรัตน์ดา
สุตินันท์

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายทะเบียนฯ


นางสาวสุวธิดา
วงษ์ตกูล

เจ้าหน้าที่ทะเบียน


นางสาวอารีวรรณ
บรรจง

เจ้าหน้าที่ทะเบียน


นางสาวกันยารัตน์
ภิลัยวรรณ

เจ้าหน้าที่ทะเบียน


นายพงษ์ศักดิ์
พันธ์งาม

เจ้าหน้าที่ทะเบียนฝ่ายการเงิน


นางสาวพิชญ์สินี
ธนพรนันท์

หัวหน้าฝ่ายการเงิน


นางสาวกัลยา
สันติพงษ์

เจ้าหน้าที่การเงิน


นางสาวรัตน์ลิภา
อุสาพรหม

เจ้าหน้าที่การเงิน


นางสาววิไลรัตน์
คำสิงห์

เจ้าหน้าที่การเงิน


นายณัฐนนท์
อุปแก้ว

เจ้าหน้าที่การเงินฝ่ายบัญชี


นางศิริจันทร์
สหฐิตาธรรม

หัวหน้าฝ่ายบัญชี


นางสาวโชติกา
คันทะศรี

เจ้าหน้าที่บัญชี


นางสาวสุภาพร
ศรีสว่าง

เจ้าหน้าที่บัญชีฝ่ายเทคโนโลยีและประมวลผล


นายณัชพล
เพ็งจันทร์

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและประมวลผล


นางสาวภัทรวรรณ
รัตนอารี

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและประมวลผล