CLOSE
เมนูหลัก
เจ้าหน้าที่สมาคม
ประกาศสมาคม
1 ตรวจสอบภายใน
รายงานการประชุม
แบบฟอร์ม สสอค.1
ประกาศ (สสอค.9) 1
- คู่มือสมาชิก
- คู่มือศูนย์ประสานงาน
สส.สก.
จำนวนสมาชิกทั้งหมด
ณ วันที่
31 ตุลาคม 2566

317,628

ข้อมูลสมาชิก
ณ วันที่
31 ตุลาคม 2566
เสียชีวิต
268 ราย
ลาออก /ให้ออก
54 ราย
สมัครใหม่รอบ 8/66
919 ราย
ขอคืนสภาพ
27 ราย
อัตราเงินสงเคราะห์รายศพ
1.8890
เอกสาร
แก้ข้อบังคับประชุมใหญ่วิสามัญ1/2566
วันที่ 6 มิถุนายน 2566

คู่มือสำหรับศูนย์ประสานงาน 2564

รายงานการประชุมใหญ่วืสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

วาระกองทุนเพื่อความมั่นคงและสวัสดิการสมาชิก ปี 2565

ใบปลิว

กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

สายด่วน
องค์กรคู่เพื่อครูไทย
02-496-1337 สนง.
02-496-1338 แฟ๊กซ์
สำหรับสมาชิก

แนวคิดในการจัดตั้ง องค์กร
คู่ เพื่อครูทั่วประเทศ

คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ทั้ง 5
ภูมิภาค มีความเห็นร่วมกันควร
ก่อตั้งชุมนุมสหกรณ์วิชาชีพครู
>> ดูรายละเอียด

ประกาศจดทะเบียน
ฌาปนกิจชุมนุมฯ จดทะเบียน
เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 14
ก.พ. 2553 >> ดูรายละเอียด
คู่มือคณะกรรมการ และเจ้า
หน้าที่ประจำศูนย์ประสานงาน

ครั้งที่ 2 >> ดูรายละเอียด
ดาว์นโหลด เอกสารต่างๆ
สามารถ ดาว์นโหลดเอกสาร
เช่น ใบสมัคร,ประกาศ, คำสั่ง,
แบบประชาสัมพันธ์
>> คลิกที่นี่
ประกาศแต่งตั้งผู้มีอำนาจ
ลงลายมือชื่อ

เพื่อดำเนินการแทน และให้
มีผลผูกพันธ์สมาคมประจำ
ศูนย์ >> ดูรายละเอียด

ปฏิทินการปฏิบัติงานของ
สสอท.

ปฏิบัติงานของสมาคมฯ
>> ดูรายละเอียด

ระเบียบวาระการประชุมฯ
ของสมาคมฌาปนกิจสง-
เคราะห์สมาชิกชุมนุมฯ
>> ดูรายละเอียด

รายละเอียดข้อมูลทุน
ดำเนินการ

แบ่งกลุ่มตามภูมิภาคของ
สมาคมฯ
>> ดูรายละเอียด
 
 

นายเกรียงศักดิ์  เนื้อสีจัน
นายกสมาคมฯ
นายดิเรก   เนคมานุรักษ์
ผู้จัดการสมาคมฯ

การติดต่อสื่อสาร

เพิ่มเพื่อน


Line Official
Facebook


Android Application


Apple Application

งานนำเสนอ สสอค.
บรรยายสมาคมฌาปนกิจ
แนวคิดการจัดสวัสดิการ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 02-496-1337 แฟกซ์. 02-496-1337,02-496-1338 E-mail : ftsc.coop1@gmail.com