Loading...

นายเกรียงศักดิ์
เนื้อสีจัน

นายกสมาคม

นายดิเรก
เนคมานุรักษ์

ผู้จัดการสมาคม

ข้อมูลสมาชิก

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

จำนวนสมาชิกทั้งหมด

318,510

เสียชีวิต

306 ราย

ลาออก/ให้ออก

30 ราย

สมาชิกเพิ่ม

1,114 ราย

ขอคืนสภาพ

18 ราย

อัตราเงินสงเคราะห์

1.8837

ตารางเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าใช้ไป

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เอกสาร

เปลี่ยนแปลงล่าสุด ณ วันที่ 1 เมษายน 2567

คู่มือศูนย์ประสานงาน
ปรับปรุง ณ วันที่
พ.ศ. 2564
ดูเพิ่มเติม
ใบปลิว
ปรับปรุง ณ วันที่
พ.ศ. 2567
ดูเพิ่มเติม
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ปี 2566
ปรับปรุง ณ วันที่
23 มีนาคม พ.ศ. 2567
ดูเพิ่มเติม

แก้ข้อบังคับ
ปรับปรุง ณ วันที่
29 มีนาคม พ.ศ. 2567
ดูเพิ่มเติม

ออกเยี่ยมศูนย์ประสานงาน / ศูนย์ประสานงานเยี่ยมสมาคม

สมาคมออกเยี่ยมศูนย์ประสานงานตามวาระโอกาสต่างๆ เพื่อติดตามการดำเนินงาน สอบถามปัญหา และร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆที่ศูนย์ประสานงานพบเจอ

ศูนย์ประสานงานสามารถเข้าตรวจเยี่ยมสมาคมเพื่อตรวจสอบการทำงาน ความถูกต้อง โปร่งใสในการดำเนินงานของสมาคมได้ทุกเวลา

มอบเงินสงเคราะห์ศพ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย มอบเงินสงเคราะห์ศพให้กับทายาทที่สมาชิกได้ระบุให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ศพ จำนวน 600,000 บาท

คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
กลุ่มวิชาชีพอื่น

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 9 สมาคม 7 กลุ่มวิชาชีพ