Loading...

นายเกรียงศักดิ์
เนื้อสีจัน

นายกสมาคม

นายดิเรก
เนคมานุรักษ์

ผู้จัดการสมาคม

ข้อมูลสมาชิก

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

จำนวนสมาชิกทั้งหมด

319,282

เสียชีวิต

307 ราย

ลาออก/ให้ออก

36 ราย

สมาชิกเพิ่ม

1,081 ราย

ขอคืนสภาพ

34 ราย

อัตราเงินสงเคราะห์

1.8792

ตารางเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าใช้ไป

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เอกสาร

เปลี่ยนแปลงล่าสุด ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2567

คู่มือศูนย์ประสานงาน
ปรับปรุง ณ วันที่
พ.ศ. 2567
ดูเพิ่มเติม
ใบปลิว
ปรับปรุง ณ วันที่
พ.ศ. 2567
ดูเพิ่มเติม
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ปี 2566
ปรับปรุง ณ วันที่
23 มีนาคม พ.ศ. 2567
ดูเพิ่มเติม

แก้ข้อบังคับ
ปรับปรุง ณ วันที่
29 มีนาคม พ.ศ. 2567
ดูเพิ่มเติม

ออกเยี่ยมศูนย์ประสานงาน / ศูนย์ประสานงานเยี่ยมสมาคม

สมาคมออกเยี่ยมศูนย์ประสานงานตามวาระโอกาสต่างๆ เพื่อติดตามการดำเนินงาน สอบถามปัญหา และร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆที่ศูนย์ประสานงานพบเจอ

ศูนย์ประสานงานสามารถเข้าตรวจเยี่ยมสมาคมเพื่อตรวจสอบการทำงาน ความถูกต้อง โปร่งใสในการดำเนินงานของสมาคมได้ทุกเวลา

มอบเงินสงเคราะห์ศพ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย มอบเงินสงเคราะห์ศพให้กับทายาทที่สมาชิกได้ระบุให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ศพ จำนวน 600,000 บาท

คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
กลุ่มวิชาชีพอื่น

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 9 สมาคม 7 กลุ่มวิชาชีพ