เมนูหลัก
ข้อบังคับสมาคม
แบบฟอร์ม สสอค.
ประกาศ (สสอค.9)
สายด่วน
องค์กรคู่เพื่อครูไทย
085-6427165 ชสอค.
085-6461294 สสอค.
085-6433158 สสอค.
085-6429095 สสอค.
085-4624998 สสอค.
085-4612485 สสอค.
สถาบันการเงิน
หน่วยงานราชการ
บริการภาครัฐ
บริการช่วยเหลือ
ข้อมูลสำคัญ
ข้อมูลเดินทาง
สถิติเว็บไซต์

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การรับรองข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูไทย  จำกัด

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การพิจารณาเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย  พ.ศ. 2553
ร่าง ระเบียบ การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ หรือประโยชน์อื่น 2553
ร่าง ระเบียบ ว่าด้วยการรับจ่าย และเก็บรักษาเงิน 2553
นายเอนก  เนียมเทศ
นายกสมาคมฯ
นายดิเรก   เนคมานุรักษ์
ผู้จัดการสมาคมฯ
สรุปยอดผู้เสียชีวิต สสอค.
ประจำปี 2554
ณ วันที่ 22 เมษายน 2554
: สมาชิกทั้งหมด
: 31 มีนาคม 2554
: 106,568 คน
: ยอดเสียชีวิต
: 120 ศพ
: ค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้า
: 4,000 บาท
: หัก ค่าสงเคราะห์ศพ
: (120 ศพ x 6 บาท)
: 720 บาท
=
: คงเหลือ (3.)-(4.)
: 3,280 บาท
งานนำเสนอ สสอค.
รายงานผลโครงการความ
ร่วมมือจัดตั้ง สส.ชสอ.
แนวคิดการจัดสวัสดิการ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
510 หมู่ 9 ถนนเจริญรัฐ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042-812192 แฟกซ์. 042-832433 E-mail : ftsc.coop@gmail.com