เมนูหลัก
เจ้าหน้าที่สมาคม
สถานภาพ
แบบฟอร์ม สสอค.1
ประกาศ (สสอค.9) 1
- คู่มือสมาชิก
- คู่มือศูนย์ประสานงาน
 
1 ปรับปรุง ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566
Bill - Payment (แบบฟอร์มโอนเงิน)
 
 
 
********************************************************************************
 
แบบ - ตอบรับเป็นศูนย์ประสานงาน
สสอค.7
สสอค.8
สสอค.8/1
 
********************************************************************************
 
แบบ - สมัครสมาชิก
สสอค.1
สสอค.2
สสอค.3
สสอค.4
สสอค.5
สสอค.6
 
********************************************************************************
 
เปลี่ยนแปลงแก้ไข ข้อมูล + ขอบัตร
สสอค.27
สสอค.28
สสอค.28/1
สสอค.29
 
********************************************************************************
 
 
รายงานสมาชิกลาออก
1
หนังสือรายงานสมาชิกลาออก (word)
สสอค.21
1
หนังสือแจ้งการลาออกจากการเป็นสมาชิก สสอค.
สสอค.22
1
หนังสือขออนุมัติเงินสงเคราะห์สมาชิก สสอค.ลาออก (word)
สสอค.23
1
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์(ล่วงหน้า)คงเหลือสมาชิกลาออก
สสอค.24
1
หนังสือแสดงความจำนงบริจาคเงินสงเคราะห์(ล่วงหน้า)
สสอค.20
1
หนังสือรายงานการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกลาออก (word)
สสอค.25
1
งบหน้าการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกลาออก (Excel)
สสอค.26
 
********************************************************************************
 
 
รายงานสมาชิกเสียชีวิต
2
สสอค.12
2
สสอค.13
2
สสอค.14
2
สสอค.15
2
สสอค.16
2
สสอค.20
2
สสอค.17
2
สสอค.18
2
สสอค.19
 
********************************************************************************
 
 
การจ่ายเงินค่าจัดการศพ
2
2
สสอค.34
2
สสอค.35
2
สสอค.35-1
2
สสอค.35-2
2
สสอค.36
 
********************************************************************************
 
 
แบบฟอร์มการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า) เพื่อคงสภาพปีต่อไป
2
สสอค.30
 
********************************************************************************
 
 
แบบฟอร์มการขอคืนสภาพสมาชิก
2
สสอค.10
2
สสอค.11
 
********************************************************************************
 
 
แบบฟอร์มการขอโอนย้าย
2
สสอค.31
2
สสอค.32
2
สสอค.32/1
2
สสอค.33
2
สสอค.33/1
 
********************************************************************************
 
 
กระ บวนการควบคุมภายในศูนย์ประสานงาน
สสอค.37
สสอค.38
 
********************************************************************************
 
 
 
 
แบบฟอร์มปฏิบัติงานศูนย์
สสอค.40
สสอค.41
 
นายเกรียงศักดิ์  เนื้อสีจัน
นายกสมาคมฯ
นายดิเรก   เนคมานุรักษ์
ผู้จัดการสมาคมฯ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 02-496-1337 แฟกซ์. 02-496-1338 E-mail : ftsc.coop1@gmail.com