เมนูหลัก
สายด่วน
องค์กรคู่เพื่อครูไทย
02-496-1337 เบอร์โทร
02-496-1338 แฟกซ์
 
อำนวยการ
10.การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักหรือประโยชน์อื่นบุคคลอื่น พ.ศ.2557
 
********************************************************************************
 
ระเบียบ พัสดุ
 
********************************************************************************
 
ระเบียบงานบุคคลุ
 
********************************************************************************
 
ระเบียบ สวัสดิการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสมพล  ตันติสันติสม
นายกสมาคมฯ
นายดิเรก   เนคมานุรักษ์
ผู้จัดการสมาคมฯ
งานนำเสนอ สสอค.
รายงานผลโครงการความ
ร่วมมือจัดตั้ง สส.ชสอ.
แนวคิดการจัดสวัสดิการ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 02-496-1337 แฟกซ์. 02-496-1337,02-496-1338 E-mail : ftsc.coop@gmail.com