เมนูหลัก
ระเบียบสมาคม
ข้อบังคับสมาคม
ประกาศสมาคม
หนังสือเวียน
มติที่ประชุมที่สำคัญ
สถานภาพ
-จำนวนสมาชิก
-งบทดลอง
แบบฟอร์ม สสอค.
ประกาศ (สสอค.9)
-คู่มือสมาชิก
-คู่มือศูนย์ประสานงาน
สายด่วน
องค์กรคู่เพื่อครูไทย
085-6427165 ชสอค.
085-6461294 สสอค.
085-6433158 สสอค.
085-6429095 สสอค.
085-4624998 สสอค.
085-4612485 สสอค.
สถาบันการเงิน
หน่วยงานราชการ
บริการภาครัฐ
บริการช่วยเหลือ
ข้อมูลสำคัญ
ข้อมูลเดินทาง
สถิติเว็บไซต์
รายงานผู้ตรวจสอบภายใน
1
รายงานตรวจสอบภายใน - กุมภาพันธ์ 61 1
1
รายงานตรวจสอบภายใน - มกราคม + กุมภาพันธ์
1 รายงานตรวจสอบภายใน - มีนาคม 2559
1 รายงานตรวจสอบภายใน - เมษายน 2559
1 รายงานตรวจสอบภายใน - พฤษภาคม 2559
1 รายงานตรวจสอบภายใน - มิถุนายน 2559
1 รายงานตรวจสอบภายใน - กรกฏาคม 2559
1 รายงานตรวจสอบภายใน - สิงหาคม 2559
1 รายงานตรวจสอบภายใน - กันยายน 2559
1 รายงานตรวจสอบภายใน - ตุลาคม 2559
1 รายงานตรวจสอบภายใน - พฤศจิกายน 2559
1 รายงานตรวจสอบภายใน - ธันวาคม 2559
1 รายงานตรวจสอบภายใน - มกราคม - มีนาคม 2560
1 รายงานตรวจสอบภายใน - เมษายน 2560
1 รายงานตรวจสอบภายใน - พฤษภาคม 2560
1 รายงานตรวจสอบภายใน - มิถุนายน 2560
1 รายงานตรวจสอบภายใน - กรกฏาคม 2560
 
นายสมพล  ตันติสันติสม
นายกสมาคมฯ
นายดิเรก   เนคมานุรักษ์
ผู้จัดการสมาคมฯ
งานนำเสนอ สสอค.
รายงานผลโครงการความ
ร่วมมือจัดตั้ง สส.ชสอ.
แนวคิดการจัดสวัสดิการ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 02-496-1337 แฟกซ์. 02-496-1337,02-496-1138 E-mail : ftsc.coop@gmail.com