เมนูหลัก
ข้อบังคับสมาคม
แบบฟอร์ม สสอค.
ประกาศ (สสอค.9)
สายด่วน
องค์กรคู่เพื่อครูไทย
085-6427165 ชสอค.
085-6461294 สสอค.
085-6433158 สสอค.
085-6429095 สสอค.
085-4624998 สสอค.
085-4612485 สสอค.
สถาบันการเงิน
หน่วยงานราชการ
บริการภาครัฐ
บริการช่วยเหลือ
ข้อมูลสำคัญ
ข้อมูลเดินทาง
สถิติเว็บไซต์
          คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ทั้ง 5 ภูมิภาค มีความเห็นร่วมกัน ให้ก่อตั้งชุมนุมสหกรณ์ในกลุ่มวิชาชีพครู โดย
เฉพาะเช่นเดียวกับชุมนุมสหกรณ์ตำรวจ และชุมนุมสหกรณ์ทหาร แนวคิดนี้ได้ผ่านการรับรู้ทางเครือข่ายวิชาชีพครู และ
กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศ มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด ซึ่งรับเป็น
เจ้าภาพในการจัดตั้งองค์กรทั้งสอง ภายใต้กรอบแนวคิด ดังนี้
สสอท.
1.
สสอท. มีเงินสงเคราะห์ศพ ที่สามารถใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้น ขณะ
เดียวกัน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด หรือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ก็เป็นแหล่งเงินทุน
ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิก กรณีใช้เป็นหลักประกันเงินกู้สวัสดิการเช่นเดียวกับ
เงินกู้ ชพค.
2.
ลดอัตราเสี่ยงการให้เงินกู้ โดยสหกรณ์มีหลักประกันที่เป็นของตัวเอง นอกจากเงินสงเคราะห์ศพ
ที่ได้รับจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนแล้ว โดยมีสมาคมระดับประเทศเพิ่ม
อีก 1 แห่ง ที่รองรับกรณีเสียชีวิต
3.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแต่ละแห่ง มีจำนวนสมาชิกไม่มากพอ ดังนั้นการรวมตัวของกลุ่มวิชาชีพเดียว
กัน จึงเกิดพลังและมีจำนวนมากพอที่จัดตั้งองค์กรเฉพาะกลุ่มวิชาชีพ ซึ่งง่ายต่อการควบคุม อัตรา
การตายชัดเจน หากร่วมกับวิชาชีพอื่นจะยุ่งยากต่อการควบคุม
นายเอนก  เนียมเทศ
นายกสมาคมฯ
นายดิเรก   เนคมานุรักษ์
ผู้จัดการสมาคมฯ
สรุปยอดผู้เสียชีวิต สสอค.
ประจำปี 2554
ณ วันที่ 22 เมษายน 2554
: สมาชิกทั้งหมด
: 31 มีนาคม 2554
: 106,568 คน
: ยอดเสียชีวิต
: 120 ศพ
: ค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้า
: 4,000 บาท
: หัก ค่าสงเคราะห์ศพ
: (120 ศพ x 6 บาท)
: 720 บาท
=
: คงเหลือ (3.)-(4.)
: 3,280 บาท
งานนำเสนอ สสอค.
รายงานผลโครงการความ
ร่วมมือจัดตั้ง สส.ชสอ.
แนวคิดการจัดสวัสดิการ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
510 หมู่ 9 ถนนเจริญรัฐ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042-812192 แฟกซ์. 042-832433 E-mail : ftsc.coop@gmail.com